چرا حجم بنرهای اینستاگرام میاد پایین؟

/
چرا حجم بنرهای اینستاگرام میاد پایین؟ این سوالیه که خیلی از شما ها تو…